Istoricul instituțiilor implicate

RO/EN

Institutul de Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS / al Academiei de Științe a RSS Moldovenești (1946-1991)

Începuturile institutului sunt legate de organizarea instituțională academică sovietică ce a avut loc după Al Doilea Război Mondial în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), creată în principal pe teritoriul fostei provincii istorice românești a Basarabiei, situată între râurile Prut și Nistru, care fusese parte a Regatului României între 1918 și 1940. Pe baza hotărârii Guvernului URSS de la 11 martie 1946 de a organiza Baza de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS, Consiliul de Miniștri al RSSM și Biroul Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova au adoptat pe 12 iunie 1946 Decizia nr. 583 „Cu privire la crearea Bazei Moldovenești de cercetări științifice a Academiei de Științe a URSS în or. Chișinău”. Structura nou-createi instituții acrademice, aprobate la 29 iunie 1946 de Prezidiul Academiei de Științe a URSS, includea, pe lângă cele șapte sectoare ale sale, un singur institut: Institutul de Istorie, Limbă și Literatură. Acest Institut, care din 7 noiembrie 1949 s-a aflat sub conducerea redenumitei Filiale Moldovenești a Academiei de Științe a USSR, a funcționat până în 1958, când a fost împărțit în Institutul de Istorie și Institutul de Limbă și Literatură. După crearea Academiei de Științe a RSSM pe 2 august 1961, Institutul de Limbă și Literatură a căpătat numele său clasic: Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a RSSM. El a avut ca directori până în 1991 cercetători consacrați precum Nicolae Corlăteanu (1961-1969), Simion Ciubotaru (1969-1984), Haralambie Corbu (1984-1987), Silviu Berejan (1987-1991).

În 1991, după proclamarea independenței Republicii Moldova și transformarea Academiei de Științe a RSSM în Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Limbă și Literatură a fost divizat din nou în Institutul de Lingvistică (responsabil al colecției dialectologice) și Institutul de Istorie și Teorie Literară, în timp de Secția Folclorică, ce fusese creată încă din 1956 și care până atunci fusese responsabilă de întreaga activitate academică din domeniul folclorului, inclusiv de colecția folclorică (și care a funcționat pentru o vreme și independent), a fost trecută în subordinea recent înființatului Institut de Etnografie și Folclor.

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, succesorul instituției anterioare (2006-prezent)

Institutul a fost înființat în 2006 prin comasarea unor sectoare ale fostului Institut de Limbă și Literatură și ale fostului Institut de Etnografie și Folclor. În prezent, Institutul este constituit din trei centre: Centrul de Lingvistică, Centrul de Literatură și Folclor, Centrul de Terminologie. A fost subordonat până în 2018 Academiei de Științe a Moldovei, funcționând ca Institutul de Filologie. După 2018, a intrat în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și și-a schimbat numele la forma actuală. Este considerat succesorul fostului Institut de Limbă și Literatură și în prezent deține colecțiile acestuia de folclor și dialectologie. 

Institutul Patrimoniului Cultural (2006-prezent)

Institutul a fost fondat în 2006 prin comasarea a trei alte institute ale Academiei de Științe ale Moldovei: Institutul de Arheologie și Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice și Institutul pentru Studiul Artelor. În prezent, Institutul este constituit din trei centre: Centrul de Arheologie, Centrul de Etnologie și Centrul pentru Studiul Artelor. S-a aflat în subordinea Academiei de Științe a Moldovei până în 2018, atunci când a trecut sub Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cele două colecții cu care a contribuit la EAP 1045 aparțin Secției de Etnologie a Minorităților din cadrul Centrului de Etnologie, fiind donații din partea unor foști cercetători, și sunt depozitate începând cu 2018, împreună cu colecțiile folclorice și dialectologice ale fostului Institut de Limbă și Literatură la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (1963-prezent)

Instituția a fost fondată în 1963 cu scopul de depozita într-un singur loc materialele de arhivă ale tuturor institutelor Academiei de Științe a RSS Moldovenești. Instituția a funcționat inițial în clădirea principală a Academiei de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, dar după 1991 a fost mutată pentru mai mult spațiu într-o altă clădire a Academiei, pe Str. Academiei. În consecință, parte a materialului de arhivă folclorică și dialectologică a părăsit clădirea unde funcționa Institutul de Limbă și Literatură și a fost mutată în alt loc. Întreg materialul depozitat la Arhiva Științifică Centrală a fost relocat înapoi în 2018 la clădirea principală de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în cadrul unei activități a proiectului EAP 1045, aflându-se în proprietatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. 


The Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the Academy of Sciences of the USSR / Academy of Sciences of the Moldovan SSR (1946-1991)

The origins of the Institute are enrooted in the Soviet academic institutional organization that took place after the Second World War in the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR), created mostly over the territory of the former Romanian province of Bessarabia, between the rivers Prut and Dniester, part of the Kingdom of Romania between 1918-1940. On the basis of the decision of the Government of the USSR of March 11, 1946 to organize in Chişinău the Base of Scientific Research of the Academy of Sciences of USSR the Council of Ministries of MSSR and the Bureau of CC of the CP (b) of Moldova has adopted on June 12, 1946 the Decision Nr. 583 “On the creation of the Moldovan Base of Scientific Research of the Academy of Sciences of USSR in Chişinău”. The structure of the newly created academic institution, approved on June 29, 1946 by the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR included, besides 7 divisions, a single institute: The Institute of History, Language and Literature. This Institute, functioning since September 7, 1949 under the direction of the relabeled Moldovan Branch of the Academy of Sciences of the USSR, existed until 1958, when it was split into the Institute of History and the Institute of Language and Literature. After the creation of the Academy of Sciences of the MSSR on August 2, 1961, the Institute of Language and Literature gained its classical name: The Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences of the MSSR, having as directors until 1991 reputed researchers like Nicolae Corlăteanu (1961-1969), Simion Ciubotaru (1969-1984), Haralambie Corbu (1984-1987), Silviu Berejan (1987-1991).

In 1991, following the proclamation of independence of the Republic of Moldova and the rebranding of the Academy of Sciences of the MSSR into the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of Language and Literature was once again split into the Institute of Linguistics (responsible of the dialectological collection) and the Institute of Literary History and Theory, whereas its Folklore Division, that was created in 1956 and had been since then responsible of all the folkloric academic work, including the folkloric collection (and even functioned independently for a while), was subordinated to the recently founded Institute of Ethnography and Folklore. 

The „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology, the successor of the former institution (2006-ongoing)

The Institute was founded in 2006 by merging divisions of the former Institute of Language and Literature and of the former Institute of Ethnography and Folklore. At the moment, the Institute comprises 3 centers: the Center of Linguistics, the Center of Literature and Folklore, the Center of Terminology. It was subordinated to the Academy of Sciences of Moldova until 2018 and it functioned as the Institute of Philology. After 2018, it became subordinated to the Ministry of Education, Culture and Research and changed its name to its actual form. It is considered the successor of the former Institute of Language and Literature and currently owns its folkloric and dialectological collections.  

The Institute of Cultural Heritage (2006-ongoing)

The Institute was founded in 2006 by merging three former institutes of the Academy of Sciences of Moldova: the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute of Interethnic Research and the Institute for the Study of Arts. At the moment, the Institute comprises 3 centers: the Center of Archaeology, the Center of Ethnology and the Center for the Study of Arts. It was subordinated to the Academy of Sciences of Moldova until 2018, when it passed to the Ministry of Education, Culture and Research. The two collections that it contributed to EAP 1045 belong to the Minorities Department of the Center of Ethnology, as donations from late researchers, and have been located since 2018 together with the folkloric and dialectological collections of the former Institute of Language and Literature at the „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology.   

The Central Scientific Archive of the Academy of Sciences of Moldova (1963-ongoing)

The institution was founded in 1963 in order to keep together the materials of all the institutes of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR. The institution was located in the main building of the Academy, on Ştefan cel Mare Bd., but after 1991 it was relocated for more space to another building of the Academy, on Academiei Street. As a consequence, part of the folkloric and dialectological archival material left the building where the Institute of Language and Literature was based and went to another location. All the material from the Central Scientific Archive was relocated in 2018 to the main building on Ștefan cel Mare Bd., as an activity of EAP 1045, being under the ownership of the „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology.