Despre proiect

RO/EN
Materialele folclorice, dialectologice și etnografice încărcate pe acest site, aparținând în format fizic Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și Institutului Patrimoniului Cultural din Republica Moldova, au fost digitizate și catalogate sumar în cadrul a două proiecte distincte care au obținut fiecare câte un grant în cadrul Endangered Archives Programme, program gestionat de British Library și finanțat de Fondul Caritabil Arcadia, derulat cu scopul de a salva de la distrugere materiale de arhivă care oferă informații despre societățile tradiționale și de a le pune la dispoziție în principal cercetătorilor, dar și publicului larg.


EAP1045 – Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în Chișinău, Republica Moldova

Ianuarie 2018 – Ianuarie 2019

Director de proiect: dr. hab. Victor Ghilaș

Proiectul facilitează cunoaşterea şi cercetarea creaţiilor folclorice în limbile română, bulgară şi găgăuză din regiunea geografică cuprinsă între râurile Prut şi Nistru prin digitizarea, accesibilizarea online, promovarea şi relocarea a trei colecţii estimate inițial la cca. 450 de manuscrise şi 628 de benzi de magnetofon conţinând înregistrări folclorice. La finalul proiectului, au fost descoperite, digitizate, catalogate primar și încărcate pe acest site 358 de volume de manuscrise (1297 de caiete, respectiv 1297 fișiere .pdf) și 490 de benzi de magnetofon (726 fișiere audio .wav).

Înregistrările au fost făcute în timpul în care regiunea a fost încorporată în URSS; între 1945 şi 1991, de către cercetători care lucrau la institutele de profil ale Academiei de Ştiinţe a RSS Moldovenească. Astăzi, cele trei colecţii aparţin Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” şi Institutului Patrimoniului Cultural și pot fi utilizate pentru scopuri de cercetare ştiinţifică.

Având în vedere că cele trei colecţii conţin întreaga serie a genurilor şi speciilor folclorice din această regiune geografică, digitizarea lor şi accesibilizarea online sunt paşi foarte importanţi făcuţi către îmbogăţirea cunoaşterii modului tradiţional de viaţă al comunităţilor care au trăit în acest areal, mod care dispare treptat în condiţiile modernizării rapide înregistrate după 1991.


EAP1248 – Salvarea materialului de arhivă dialectologică și etnografică păstrat în Chișinău, Republica Moldova

Septembrie 2019 – Februarie 2021

Director de proiect: dr. Mariana Cocieru

Scopul acestui proiect este de a conserva, digitiza și pune la dispoziția cercetătorilor arhiva dialectologică a fostului Institut de Limbă și Literatură al filialei moldovenești a Academiei de Științe a URSS (mai târziu Academia de Științe a RSS Moldovenești), aflată în prezent în custodia Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chișinău. Arhiva este compusă din prețioase note dialectologice, descrieri etnografice și creații folclorice ale comunităților vorbitoare de limbă română de pe cuprinsul Uniunii Sovietice, înregistrate între 1946 și 1991 pe 608 benzi de magnetofon și în mai bine de 1000 de manuscrise (dintre care au fosr recuperate circa 55 volume și 726 de caiete). Aria acoperită este una largă, din Carpați până în Caucaz, dar cea mai mare parte a materialului provine din regiunea cuprinsă între Prut și Nistru (actualmente Republica Moldova și o parte a Ucrainei). La finalul proiectului, au fost descoperite, digitizate, catalogate primar și încărcate pe acest site 55 de volume și 178 de serii de manuscrise (1199 de caiete, respectiv 1199 fișiere .pdf) și 607 de benzi de magnetofon (616 fișiere audio .wav).

Scopul dialectologilor a fost acela de a înregistra diferențele dialectologice existente în regiunile investigate. Ei au intervievat bătrâni care nu călătoriseră mult în afara propriilor sate, cerându-le în afară de completarea unor chestionare speciale, să reproducă creații folclorice ori să descrie activități tradiționale, de la meșteșuguri până la obiceiuri de sărbători. Date fiind vârsta informatorilor și faptul că regiunile investigate erau unele dintre cele mai puțin dezvoltate dintre cele locuite de comunități românești, păstrătoare chiar și în contextul forțatei colectivizări și industrializări sovietice, a unor semnificative trăsături pre-moderne, materialul de arhivă reprezintă un tezaur de informație etnografică și folclorică de primă mână despre perioada pre-industrială a acestor comunități vorbitoare de limbă română. 

Prin acest proiect, cercetarea particularităților dialectologice și a modului tradițional de viață din aceste comunități va fi facilitată semnificativ.


The folkloric, dialectological and ethnographic material uploaded on this site, representing copies of the physical cultural heritage of the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology and the Institute of Cultural Heritage from the Republic of Moldova, was digitized and primarily catalogued in two distinct projects which were both funded through grants offered by the Endangered Archives programme, which is carried out by the British Library and financially supported by Arcadia Charitable Fund, in order to save endangered archives pertaining to pre-modern societies and to provide open access to them, mainly for researchers, but also for larger audiences.


EAP1045 – Saving the folkloric archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova

January 2018 – January 2019

Project coordinator: dr. hab. Victor Ghilaș

This project facilitates scholarship and research of the Romanian, Bulgarian and Găgăuz folkloric creations from the region between the rivers Prut and Dniester (nowadays the Republic of Moldova and part of Ukraine), through the digitisation, provision of open access, promotion and relocation of three collections whose extent was initially estimated at 450 volumes of manuscripts and pasted photographs and 628 reel-to-reel tapes containing folkloric recordings. In the end, 358 volumes and 490 reel tapes were found, digitized, primarily catalogued and uploaded on this site (1297 notebooks, respectively 1297 .pdf. files and 726 .wav files).

The recordings were made during the Soviet administration of the area, between 1945 and 1991, by field researchers working in the institutes of the Moldovan branch of the USSR Academy of Sciences. Nowadays, the three collections belong to the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology and the Institute of Cultural Heritage and may be freely used for scientific purposes.

As the three collections comprise the full variety of folkloric genres encountered in the whole geographic region, their digitisation and the provision of open access to them will be very important for enhancing the knowledge of the traditional ways of life of the communities that lived there, ways which have recently disappeared as a consequence of rapid modernization after 1991.


EAP1248 – Saving the dialectological and ethnographic archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova

September 2019 – February 2021

Project coordinator: dr. Mariana Cocieru

This project aims to secure, digitise and make available for research the dialectological archive of the former Institute of Language and Literature of the Moldovan branch of the USSR Academy of Sciences, currently owned by the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology of Chişinău. The archive consists of valuable dialectological notes, ethnographic descriptions and folkloric creations of the Romanian-speaking communities living in the USSR, recorded between 1946 and 1991 on 608 reel tapes and almost 1000 manuscripts (of which 55 volumes and 726 notebooks were recovered). A wide-ranging area is covered, from the Carpathians to Caucasia, but most of the material comes from between the rivers Prut and Dniester (nowadays the Republic of Moldova and part of Ukraine). In the end, 55 volumes and 178 series of manuscripts, as well as 607 reel tapes were found, digitized, primarily catalogued and uploaded on this site (1199 notebooks, respectively 1199 .pdf files and 616 .wav files).

The aim of the dialectologists was to record the dialectological differences occurring in the regions they explored. They interviewed elders who did not travel much outside their villages, asking them besides the completion of certain specialized questionnaires to reproduce folk creations or to describe traditional activities, ranging from crafts to customs during holidays. Considering the age of the informants and the fact that the regions surveyed were among the most underdeveloped areas inhabited by Romanian-speaking communities, preserving significant pre-modern features well into the 20th century, even after the forced Soviet collectivisation and industrialisation, the material represents an invaluable collection of first hand ethnographic and folkloric information about the pre-industrial period of these Romanian-speaking communities.

Through this project, research of the pre-modern dialectological peculiarities and the traditional way of life of these communities will be significantly facilitated.